โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ศรี  ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
เบอร์โทรศัพท์ 0822219909
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงกต เอี่ยมบัว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2563-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0822219909
อีเมล์ : Thongkhot55@gmail.com